مدیر مسئول


حجت الاسلام دکتر مهدی ایمانی مقدم استادیار، گروه معارف اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک ، اراک، ایران

معارف اسلامی

سردبیر


حجت الاسلام دکتر محمود قیوم زاده استاد، گروه فرهنگ و معارف اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، ایران

فرهنگ و معارف اسلامی

اعضای هیات تحریریه


حجت الاسلام دکتر محمدجواد نوروزی استاد، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، ایران

علوم سیاسی

جانشین سردبیر


حجت الاسلام دکتر مهدی مهدوی اطهر مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه اراک

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه


سعید سلیمانی دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه اراک ، اراک، ایران

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه


سید شمس الدین هاشمی مقدم دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک ، اراک، ایران

علوم تربیتی

اعضای هیات تحریریه


فاطمه دست رنج دانشیار، گروه الهیات، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک ، اراک ، ایران

علوم قرآن و حدیث

اعضای هیات تحریریه


حجت الاسلام دکتر سید سجاد ایزدهی دانشیار، پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم، ایران

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه


حجت الاسلام دکتر محمد مهدی باباپور دانشیار، دانشکده الهیات و ادیان، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه


حجت الاسلام دکتر مسعود راعی دانشیار،گروه حقوق، دانشکده حقوق، الهیات و معارف اسلامی ، قم، ایران

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه


کمال اکبری دانشیار،گروه فرهنگ و ارتباطات اسلامی، دانشگاه صدا و سیما، تهران، ایران

مطالعات سیاسی

اعضای هیات تحریریه


حجت الاسلام دکتر حسین ارجینی دانشیار،گروه انقلاب اسلامی، دانشگاه معارف اسلامی، قم، ایران

مطالعات سیاسی

اعضای هیات تحریریه


عباسعلی رهبر دانشیار، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه


سید علی مرتضوی امامی زواره استادیار، گروه علوم سیاسی ، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اراک، اراک، ایران

علوم سیاسی

مدیر اجرایی


رحیم مرادی استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک

علوم تربیتی