فصلنامه حوزه وحدت و دانشگاه به صورت تخصصی به بررسی راهکارها، برنامه ها،الگوها، معیارها و  موانع  جهت گسترش آموزه­های علوم و معارف اسلامی دردانشگاه ها و نزدیک کردن این دو نهاد علمی می­ پردازد. همانگونه که شهید مفتح معتقد بود که دانشگاهیان، با فراگیری علوم اسلامی و ایجاد روح زهد و تقوا در میان دانشگاه ها می توانند در راه ایجاد محیطی آماده که به تربیت متخصصان همت می گمارد، تلاش کنند. حضرت امام(ره) در جایی، وحدت حوزه و دانشگاه را بزرگ ترین پیروزی انقلاب می داند و می فرماید: «من بزرگ ترین پیروزی را آشتی بین دانشگاه و مدارس علمی می دانم» این فصلنامه در صدد است با نگرش به ماهیت علوم اسلامی در دانشگاه، زمینه­های توسعه مشارکت حوزویان در راه تبلیغ معارف الهی در فضای آموزشی دانشگاه گام بردارد.