نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران

چکیده

عدالت در حقیقت میل به دست‌یابی به یک زندگی در نهایت صلح و آرامش می‌باشد که در همه ادوار زندگی، بشر به دنبال آن بوده است و امری است که ریشه در فطرت انسان دارد وهمهٔ جوامع به دنبال آن هستند. عدالت نور تابنده‌ای است که به حیات بشری رنگ و رونقی ماندگار می‌بخشد. رسیدن به این نور درخشان زندگی، نیاز به ارائه شاخصه‌های حقیقی عدالت را نمایان می‌سازد. زیرا دست‌یابی به شاخصه‌های عدالت، جامعه کمال‌گرا و عدالت محور و رسیدن به مدینه فاضله را محقق می‌سازد. برای رسیدن به این مهم، در این پژوهش سعی بر آن شده است که با کاربرد روش پژوهشی داده‌بنیاد، مبتنی بر سخنان گوهربار امیر المومنین (ع) در نهج‌البلاغه الگویی از عدالت در جامعه ترسیم شود. با استفاده از این روش از کلام امیرالمؤمنین در مرحله کدگذاری باز 112 داده جمع‌آوری ودر مرحله کدگذاری محوری، یک پدیده محوری و 40 مقوله برای پدیده محوری شناسایی شد که در مرحله کدگذاری انتخابی، مقوله‌ها در یک الگوی نظام‌مند در جایگاه شرایط علّی برای برقراری عدالت، زمینه‌های اجرای عدالت، عوامل مداخله‌گر که مانع اجرای عدالت هستند، راهبردهای اجرای عدالت و پیامدهای عدالت در یک جامعه قرارگرفت تا در نهایت الگویی از عدالت در یک جامعه عدالت محور ترسیم گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Drawing justice in society from the point of view of Nahjal-Balagha Based on textual foundation data strategy

نویسندگان [English]

  • mohammad mahdi shahmoradi fereidoni 1
  • Razieh Shokoohi Shoormasti 2

1 Assistant Professor, Department of Quran and Hadith, Faculty of Theology and Islamic Studies, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

2 Department of Quranic Sciences and Hadith, Faculty of Theology and Islamic Studies, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.

چکیده [English]

Justice, in reality is the desire to achieve a life of peace and tranquility, it is what humans have been looking for in all periods of life, and it is a matter that is rooted in nature. Hu-mans have it and all societies are looking for it. Justice is the shining light that gives lasting color and prosperity to human life. Reaching this bright light of life shows the need to pre-sent the true characteristics of justice. Because achieving the characteristics of justice makes a perfectionist and justice-oriented society and reaching the utopia a reality. In or-der to achieve this goal, in this research, an attempt has been made to draw a model of jus-tice in the society by using the foundation's data research method, based on the precious words of Amir al-Mu'minin (a.s.) in Nahjal-Balagha. Using this method, 112 pieces of data were collected from the words of Amiral-Mominin in the open coding stage, and a core phenomenon and 40 categories for the core phenomenon were identified in the core cod-ing stage. Establishing justice, areas of justice implementation, intervening factors that hinder justice implementation, justice implementation strategies and consequences of jus-tice in a society were placed in order to finally draw a model of justice in a justice-oriented society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • justice
  • justice-oriented society
  • Nahjal-Balagha
  • Imam Ali (AS)
  • textual foundation data
  • model of explaining justice in society