نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

2 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

چکیده

سرعت انتقال اطلاعات در عصر حاضر از یک­سو و گستره وسیع مطالعات مستشرقان پیرامون قرآن از سوی دیگر ضرورت تبیین دقیق نظرات و آراء آنان را دوچندان می‌سازد تا از این رهگذر زمینه نقد و بررسی و رفع نواقص احتمالی آثارشان فراهم گردد. با توجّه به اینکه برخی از نواندیشان دینی متأثر از آراء و اندیشه‌های مستشرقان هستند، بنابراین پاسخگویی عالمانه به این مستشرقان در حقیقت نقد روش این روشنفکران مسلمان نیز می‌باشد. از این زاویه با عنایت به مرجعیت دایره­المعارف اسلام به‌عنوان معتبرترین منبع اسلام‌پژوهی در غرب و اینکه آلفورد تی­ولچ یکی از شخصیت‌های بارز در نگارش این اثر علمی است که آرای ویژه‌ای پیرامون قرآن دارد، تبیین دیدگاه‌های وی امری ضروری است. ازاین‌رو در مقاله حاضر به تحلیل زوایای قرآن‌پژوهی مستشرقان و حوزه‌های ورود آنها در علوم قرآنی با تأکید بر مطالعات قرآنی آلفورد تی­ولچ، می‌پردازیم. آلفورد تی­ولچ، خاورشناس آمریکایی‌تبار از سال 1965­م. مطالعات خود را به‌طور ویژه ‌بر روی قرآن متمرکز نمود و مقاله‌هایی در «دایرة‌المعارف اسلام» درباره قرآن و تاریخ زندگانی پیامبر اسلام به چاپ رسانده است. برخی از نکات ذکرشده در آثار وی، حاکی از عدم شناخت و اطلاع کافی، نسبت به دین اسلام و قرآن است درواقع او درباره قرآن، دارای پیش‌فرضی خاص است. وی قرآن را به‌عنوان یک پدیده موردبررسی قرار داده و به‌جای کاوش در حقانیت و درک نورانیت و بهره‌مندی از آن، بیشتر در حوزه مصادر قرآن ورود کرده و به مقولاتی چون جمع و تدوین قرآن و سیر تحولات تاریخی و یا بررسی ادبیات کلامی پرداخته و وارد حوزه محتوایی نشده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the Scope and Scope of Quranic Studies by Orientalists (Case study of Alford T. Welch)

نویسندگان [English]

  • fahimeh jafrasteh 1
  • fatemeh dastranj 2

1 PhD student in Quran and Hadith, Arak university, Arak, Iran

2 Associate Prof, Department of Hadith and Quran Science, Faculty of Human science, Arak University, Arak, Iran

چکیده [English]

The speed of information transmission in the present era, on the one hand, and the wide range of studies of Orientalists on the Qur'an, on the other hand, doubles the necessity of explaining their opinions and opinions in detail, so as to provide a basis for criticism and investigation and to eliminate the possible shortcomings of their works. Due to the fact that some modern religious thinkers are influenced by the opinions and thoughts of Orientalists, therefore the scholarly response to these Orientalists is actually a criticism of the method of these Muslim intellectuals. From this point of view, considering the authority of the Encyclopedia of Islam as the most reliable source of Islamic studies in the West and the fact that Alford T. Welch is one of the prominent figures in the writing of this scientific work who has special opinions about the Qur'an, it is necessary to explain his views. Therefore, in this article, we will analyze the angles of Quranic studies of orientalists and their fields of entry in Quranic sciences with an emphasis on Alford T. Welch's Quranic studies. Alford T. Welch, American Orientalist since 1965. He focused his studies especially on the Qur'an and published articles in the "Encyclopedia of Islam" about the Qur'an and the life history of the Prophet of Islam. Some of the points mentioned in his works indicate that he does not know enough about the religion of Islam and the Qur'an. In fact, he has a special presupposition about the Qur'an. He studied the Qur'an as a phenomenon and instead of exploring its authenticity and understanding its enlightenment and benefiting from it; he entered more into the field of Qur'anic sources and dealt with categories such as collecting and compiling the Qur'an and the course of historical developments or examining theological literature. And it has not entered the field of content.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gastareh
  • Qur'an Studies
  • Orientalists
  • Alford T. Welch
  • Encyclopaedia of Islam