نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه جامعه‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

چکیده

موضوع عدالت از دیرزمان جز مهم­ترین مباحث و دغدغه‌های بشر و اندیشمندان اجتماعی و سیاسی بوده است. حضرت علی­(ع) نیز به‌عنوان یکی از متفکران بزرگ اسلام همواره نامش قرین عدالت می‌باشد. این مطالعه توصیفی- تحلیلی با روش اسنادی و به دنبال تحلیل محتوای الگوهای سیاست‌گذاری فرهنگی معاصر و واکاوی سیره امیرالمومنین علی­(ع) در نهج­البلاغه در خصوص عدالت، به بررسی تطبیقی عدالت از این دو منظر می‌پردازد. علی­(ع) همه نیکی‌ها را در سایه عدالت­خواهی و عدالت­گرایی دانسته و آن را شریف‌ترین اصل در به کمال رساندن فرد و جامعه معرفی کرده‌اند؛ زیرا در پرتو عدالت است که همه‌چیز در مجرای صحیح خود قرار می­گیرد و حق هر ذی‌حقی ادا می­شود و بستر کمال برای همگان مهیا می­شود و دولت­ها پایدار می­شوند و جامعه آهنگ پیشرفت می‌گیرد. یافته‌ها حاکی از آن است که در سیاست‌گذاری فرهنگی معاصر، پیشرفت فرهنگی از مسیر سه سیاست فرهنگی یعنی هویت، حیات و امنیت فرهنگی محقق می‌شود و نگاه به عدالت بیشتر از مسیر رونق و توسعه حیات فرهنگی در سیاست‌گذاری فرهنگی قابل‌ردیابی است. همچنین نگاه به عدالت در نظام سیاست‌گذاری در سطح آرمان‌ها باقی‌مانده و در مرحله عملیاتی شدن ضعیف عمل می‌شود. درصورتی‌که عدالت از منظر علی­(ع) گستره وسیع‌تری دارد و هدف غایی و اصل مهم و اساسی موثر بر هر سه عرصه توسعه فرهنگی یعنی هویت، حیات و امنیت فرهنگی است.

 


 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Looking at justice from the perspective of Ali in Nahj al-Balagheh compared to contemporary cultural politics of the country

نویسنده [English]

  • zahra Ghorbani

a Member of the Faculty of Sociology Department of Arak University, Arak, Iran

چکیده [English]

justice,
cultural politics,
Nahj al-Balagha,
cultural identity,
cultural life,
cultural security.

 

The topic of justice has been one of the most important topics and concerns of human beings and social and political thinkers since long ago, and various opinions and ideas have been expressed and written about it. Hazrat Ali has been prominent in human history as a thinker whose name is always associated with justice. This study aims to do a comparative investigation of justice from these two perspectives with the method of document study and content analysis of contemporary cultural policy models and patterns and analysis of Amir al-Mu'minin's biography in Nahj al-Balagheh regarding the issue of justice. The findings show that fair access is the first principle for justice that is emphasized in all national and international theories, ideas, and documents. This equality includes all stages of cultural production and creativity, cultural distribution and consumption, which will ultimately lead to the development of cultural life. According to Imam Ali, the criterion for policy-making and the main and ultimate goal of governance is the establishment and expansion of justice. He considers government as a way to establish justice and serve the society. According to the imam, justice is the principle that can maintain the balance of society and ensure everyone's satisfaction. The imam considered all goodness to be in the shade of justice and fairness and introduced it as the noblest principle in bringing the individual and society to perfection. Because it is in the light of justice that everything is placed in its right channel and the rights of everyone who has rights are paid, and the foundation of perfection is prepared for everyone, and the governments become stable and the society progresses. The findings indicate that cultural development in contemporary cultural policymaking is achieved through the three major cultural policies, namely identity, life and cultural security, and the view of justice can be traced more than the path of prosperity and development of cultural life in cultural policymaking. Also, the view of justice in the policy system remains at the level of ideals and is poorly implemented in the operationalization stage. While justice has a wider scope from Mola Ali's point of view and is an important principle affecting all three areas of cultural development, which includes identity, life and cultural security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • justice
  • cultural politics
  • Nahj al-Balagha
  • cultural identity
  • cultural life
  • cultural security