نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

عبارت اقتصاد مقاومتی برای اولین­بار در سال 1389 توسط رهبر انقلاب در دیدار فعالان اقتصادی و کارآفرینان مطرح شد. در بهمن 1392 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا توسط رهبر انقلاب که به تأیید مجمع تشخیص مصلحت رسیده بود در 24 بند ابلاغ گردید. سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با موانع و چالش‌هایی روبرو است به‌طوری‌که هنوز نتوانسته به نتیجه مطلوب برسد. ازاین‌رو، تحقیق حاضر به شناسایی موانع و چالش‌های پیش­روی اقتصاد مقاومتی پرداخته است. در ابتدا، با استفاده از ادبیات موضوع و مبانی نظری و مصاحبه با خبرگان اقتصادی، متغیرهایی که احساس می‌شود موانع تحقق اقتصاد مقاومتی می‌باشند، استخراج گردید. سپس با استفاده از ابزار پرسشنامه اطلاعات موردنیاز از دیدگاه اساتید دانشگاه در رشته اقتصاد به­دست آمد. با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی، موانع تحقق اقتصاد مقاومتی در چند عامل دسته‌بندی‌شده و از روش تحلیل عاملی تائیدی و روش معادلات ساختاری موانع تحقق اقتصاد مقاومتی شناسایی گردید. نتایج نشان داد که 44 گویه اولیه در 12 عامل یا سازه به‌عنوان موانع تحقق اقتصاد مقاومتی بروز می‌کنند. این 12 سازه به ترتیب اولویت شامل موانع فرهنگی، موانع تبیینی، موانع قانونی، موانع ماهیتی، فساد مالی، موانع دموکراتیک، موانع اقتصادی، موانع اعتقادی، ساختار دولت، موانع بروکراتیک، موانع اجرایی و ساختار گمرکی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of obstacles to the realization of resistance economy in Iran

نویسنده [English]

  • masoud saadatmehr

aAssistant Professor, Department of Economics, Payame Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The phrase "resistance economy" was first introduced in 2010 by the leader of the revolution in the meeting of economic activists and entrepreneurs. In February 2013, the general policies of resilient economy were announced in 24 sections with flexible, optimistic, productive, intrinsic, progressive, and endogenous attitude by the leader of the revolution, which had been approved by the expeditious assembly. Resistance economics policies face barriers and challenges so that they have not yet succeeded in achieving the desired result. Therefore, the present research has identified barriers and challenges facing the resistance economy. Initially, using the literature of the subject and theoretical foundations and interviewing the economic experts, variables that seem to be obstacles to the realization of the resistance economy were extracted. Then, using the questionnaire, the required information was obtained from the viewpoint of university professors in the field of economics. Using exploratory factor analysis method, barriers to realization of resistance economy are classified in several factors. The method of verification of the factor analysis and the structural equation method of barriers to realization of resistance economy have been identified. The results showed that 44 initial classes in 12 factors or constructions are presented as barriers to the realization of a resilient economy. These 12 constituents, in order of priority, include cultural barriers, explanatory barriers, legal barriers, barriers to nature, financial corruption, democratic barriers, economic barriers, belief barriers, government structures, bureaucratic barriers, administrative barriers, and customs structures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistance Economics
  • Barriers to Resistance Economics
  • Islamic Economics
  • Economic resilience
  • Iranian economy